Poufność

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1. Umowa Użytkownika (dalej – Umowa) jest umową pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem o udostępnienie Usługi Online (dostawy oprogramowania) i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.
1.2. Korzystając z dostępu do Serwisu internetowego, Użytkownik, niezależnie od jego statusu prawnego i zdolności cywilnej, podlega zasadom i ograniczeniom określonym w niniejszej Umowie.
1.3. Umowa, z zastrzeżeniem wszelkich zmian i uzupełnień, jest zamieszczona w Ogólnym Serwisie w Serwisie oraz w Aplikacji Mobilnej.
1.4. Użytkownik potwierdza, że w pełni zapoznał się i akceptuje warunki Umowy. W przypadku braku zgody Użytkownika na którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy, Użytkownik nie może korzystać z dostępu do Serwisu.
1.5. Użytkownik rozumie, że dostęp do Serwisu Internetowego jest możliwy poprzez pobranie i korzystanie z programu komputerowego (Aplikacji Mobilnej), a także poprzez wprowadzenie odpowiednich danych oraz korzystanie z funkcji oprogramowania Serwisu.
1.6. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszej Umowy podczas rejestracji Użytkownika w Serwisie i/lub Aplikacji Mobilnej i/lub składania Zamówienia w Serwisie bez rejestracji Użytkownika.
1.7. Administrator może uzupełnić lub w inny sposób zmienić niniejszą Umowę bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika. Niniejszym Użytkownik wyraża zgodę na zmianę Umowy bez otrzymywania od Użytkownika specjalnego potwierdzenia.
1.8. Na potrzeby niniejszej Umowy stosuje się następujące terminy:
· Administrator – osoba prawna utworzona zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „TAXI 579”;
· Użytkownik – każda pełnoletnia osoba fizyczna, która w chwili rejestracji w Serwisie i/lub w Aplikacji Mobilnej i/lub złożenia Zamówienia w Serwisie bez takiej rejestracji ma 18 (osiemnaście) lat, lub osoba prawna który zaakceptował warunki niniejszej Umowy i uzyskał dostęp do Usługi Online;
· Usługa OPTI Online (Usługa Online lub Platforma Technologiczna) – platforma technologiczna w postaci połączonego zestawu programów komputerowych i danych elektronicznych w postaci cyfr, liter, symboli, obrazów i ich kombinacji (w tym grafiki, informacji wideo itp. .), przeznaczone do automatycznego monitorowania, gromadzenia, przetwarzania, dystrybucji, przechowywania, prezentowania danych o złożonych w nim Zamówieniach przez Użytkowników oraz ofertach Usług składanych przez Partnerów OPTI, automatycznej kalkulacji kosztów Usług na podstawie podaży i popytu, pogody warunków, trasy i jej obciążenia itp. oraz automatycznie buduje trasy i zapewnia wymianę danych w celu komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem OPTI oraz daje Użytkownikowi możliwość wyszukiwania i przeglądania ofert Partnerów OPTI, generowanych automatycznie według kryteriów Klienta .w zakresie ewentualnej realizacji Zamówienia, jak również według własnego uznania e akceptować lub odrzucać odpowiednie oferty Partnerów OPTI, zmieniać zalecany koszt Usług, przeprowadzać oceny i wchodzić w interakcje z Usługą Online i Partnerami OPTI, korzystać z tras w czasie rzeczywistym utworzonych przez program, zgodnie z dostępną funkcjonalnością Usługi online. Usługa online jest wynikiem programowania komputerowego związanego z oprogramowaniem.
· Partner OPTI – osoba trzecia (osoba fizyczna lub prawna), która świadczy i/lub oferuje Użytkownikowi świadczenie usług przewozu osób, usługi zarządzania drogami pojazdu Użytkownika (usługa „kierowca”), usługi dostawy, a która znajduje się w stosunki umowne z Administratorem na podstawie umowy o udostępnienie usługi on-line (dostawa oprogramowania), która ma charakter publiczny, a zawarta jest poprzez przyjęcie przez taką osobę trzecią Oferty Publicznej na udostępnienie usługi on-line (dostawa oprogramowania) zamieszczone przez Administratora na stronie internetowej: https://opti.global/.
· Zamówienie – zlecenie Użytkownika na świadczenie usług przewozu drogowego osób, w szczególności zlecenie dwóch Użytkowników na świadczenie usług przewozu drogowego osób w jednym kierunku (przejazd wspólny), usługi zarządzania pojazdem użytkownika (usługa „kierowca”) , usługi dostawy, zorganizowane zgodnie z niezbędnymi szczegółami.
· Usługi – usługi przewozu drogowego osób, usługi zarządzania pojazdem Użytkownika (usługa „kierowca”), usługi dostawcze świadczone Użytkownikom przez Partnerów OPTI. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być interpretowane ani dorozumiane, że Administrator świadczy lub może świadczyć Usługi.
· Serwis – strona internetowa w Internecie pod adresem: https://opti.global/. Strona jest wynikiem programowania komputerowego związanego z produktami oprogramowania.
· Aplikacja Mobilna – kopia programu komputerowego w postaci aplikacji mobilnej na urządzenia mobilne z systemem iOS, Android o nazwie „OPTI”, która jest przekazywana przez Administratora Użytkownikowi do czasowego użytkowania (w trakcie niniejszej Umowy) w celach funkcjonalnych do końca użytkowników jako narzędzie umożliwiające dostęp do Serwisu Internetowego.

2. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA
2.1 W celu uzyskania dostępu do Serwisu internetowego Użytkownik dokonuje rejestracji za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji Mobilnej, co skutkuje utworzeniem unikalnego konta Użytkownika, które zapewnia mu dostęp do Serwisu internetowego.
2.2 Podczas rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania wiarygodnych informacji o sobie poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego.
2.3 W przypadku podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych podczas rejestracji lub późniejszego korzystania z dostępu do Serwisu, Administrator ma prawo zawiesić lub anulować konto (rejestrację) Użytkownika bez uprzedniego powiadomienia lub bez zgody Użytkownika.
2.4 Jeżeli działania Użytkownika mogą naruszać jakiekolwiek normy i zasady obowiązującego prawa, prawa człowieka, a także możliwość dochodzenia roszczeń wobec Administratora lub pociągnięcia Administratora do odpowiedzialności za działania takiego Użytkownika, Administrator ma prawo do niezwłocznego zablokowania działań Użytkownika i zawieszenia lub anulowania konta Użytkownika (rejestracji) bez uprzedniego powiadomienia lub bez zgody Użytkownika.
2.5 Administrator ma prawo do usunięcia konta Użytkownika w przypadku jego nieskorzystania przez Użytkownika w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy kalendarzowych.
2.6 Podczas rejestracji poprzez Serwis i/lub Aplikację Mobilną Użytkownik zobowiązany jest do podania unikalnego hasła. W takim przypadku Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo podanego hasła oraz ochronę swojego konta.
2.7 W przypadku uzyskania dostępu przez osobę trzecią do konta Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Administratora o podjęciu odpowiednich działań, pod warunkiem, że Użytkownik może potwierdzić legalność konta należącego do konkretnego takiego Użytkownika.
2.8 Użytkownik samodzielnie zapewnia przechowywanie informacji o swoich hasłach oraz innych poufnych informacji. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki utraty przez Użytkownika informacji poufnych dotyczących jego danych osobowych (login i hasło). Przepis ten dotyczy zarówno dobrowolnego przekazania przez Użytkownika danych osobowych podmiotom trzecim, jak i utraty przez Użytkownika poufnych danych osobowych wbrew jego woli.

3. KORZYSTANIE Z DOSTĘPU DO SERWISU INTERNETOWEGO BEZ REJESTRACJI UŻYTKOWNIKA
3.1 Użytkownik może korzystać z dostępu do Serwisu Internetowego bez rejestracji Użytkownika wyłącznie podczas składania Zamówienia za pośrednictwem Serwisu. W takim przypadku Użytkownik musi w formularzu Zamówienia podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu.
3.2 Niezależnie od faktu rejestracji, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszej Umowy podczas korzystania z dostępu do Serwisu.
3.3 Jeżeli działania Użytkownika mogą naruszać jakiekolwiek normy i zasady obowiązującego prawa, prawa człowieka, a także możliwość dochodzenia roszczeń wobec Administratora lub pociągnięcia Administratora do odpowiedzialności za działania takiego Użytkownika, Administrator ma prawo do niezwłocznego zablokowania Działania Użytkownika bez powiadomienia lub uzyskania jakiejkolwiek zgody Użytkownika.


4. DANE OSOBOWE
4.1 Wszelkie kwestie związane z gromadzeniem, wykorzystywaniem, przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkownika reguluje odrębna Polityka Prywatności, która jest zamieszczona w Serwisie i Aplikacji Mobilnej.


5. DOSTĘP DO USŁUGI ONLINE
5.1 Dostęp do Serwisu Internetowego jest udzielany Użytkownikowi wyłącznie do osobistego niekomercyjnego użytku, co pozwala Użytkownikom organizować i planować transport.
5.2 Administrator zapewnia Partnerom OPTI dostęp do usługi online OPTI Driver na podstawie umowy w celu przetwarzania i realizacji Zamówień. Partnerzy OPTI świadczą Usługi Użytkownikom po przyjęciu Zamówienia. Administrator nie ponosi odpowiedzialności i nie przyjmuje żadnych zobowiązań wobec Użytkowników w zakresie Usług świadczonych na rzecz Użytkowników przez Partnerów OPTI oraz nie udziela Użytkownikom żadnych gwarancji co do jakości tych Usług.
5.3 Usługi świadczone są przez Partnerów OPTI na podstawie odrębnych umów pomiędzy poszczególnymi Użytkownikami i Partnerami, których Administrator w żadnym wypadku nie jest stroną.
5.4 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czas, treść, aktualność i jakość informacji przekazywanych przez Partnerów OPTI na temat Usług, dostępność tych Usług w danej chwili, a Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za ewentualne negatywne konsekwencje, szkody wyrządzone Użytkownika z powodu niewykonania lub nienależytego świadczenia Usług Partnerzy OPTI.
5.5 W przypadku zamówienia klasy samochodu „Dostawa”, Użytkownik zobowiązuje się nie zamawiać dostawy przedmiotów, których przewóz jest zabroniony przez obowiązujące ustawodawstwo Ukrainy. Użytkownik zgadza się, że w przypadku naruszenia niniejszego paragrafu ponosi odpowiedzialność za wszelkie możliwe ryzyko i/lub konsekwencje, które mogą powstać w związku z transportem takich przedmiotów. W takim przypadku Partnerzy OPTI mają prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług dostawy w przypadku wykrycia przedmiotów, których transport jest zabroniony przez obowiązujące ustawodawstwo Ukrainy.
5.6 Serwis, Aplikacja Mobilna, Serwis Internetowy nie są przeznaczone do umieszczania informacji poufnych, informacji o ograniczonym dostępie, informacji osób trzecich, na których umieszczanie nie udzielono odpowiednich zezwoleń i uprawnień od Administratora.
5.7 Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do Serwisu Internetowego lub jego części w dowolnym czasie z dowolnego powodu lub w przypadku jego braku bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika. Administrator: [email protected]

6. OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z DOSTĘPU DO USŁUGI ONLINE
6.1 Korzystając z dostępu do Serwisu, Użytkownik może zamieszczać informacje i przedmioty praw własności intelektualnej, w tym między innymi: oceny, recenzje, komentarze dotyczące Serwisu i/lub Partnerów OPTI. W takim przypadku, w przypadku zamieszczania informacji i/lub przedmiotów praw własności intelektualnej, Użytkownik gwarantuje, że jest prawomocnym właścicielem takich informacji i/lub przedmiotów praw własności intelektualnej lub praw własności do nich i/lub otrzymał wszelkie niezbędne zezwolenia na zamieszczenie takie informacje i/lub przedmioty praw własności intelektualnej od osób trzecich. W przypadku roszczeń wobec Administratora, Użytkownik jest zobowiązany do ich samodzielnego załatwienia i na własny koszt lub do zwrotu Administratorowi szkód poniesionych przez niego w związku z nielegalnym umieszczeniem informacji i/lub praw własności intelektualnej w Serwisie oraz / lub w Aplikacji Mobilnej.
6.2 Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia, a także w dowolnym momencie do usunięcia/zablokowania zamieszczanych przez Użytkownika informacji i/lub praw własności intelektualnej według własnego uznania z dowolnego powodu bez powiadamiania Użytkownika i bez jego zgody.
6.3 Administrator nie podejmuje żadnych działań i nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji, dokładność i legalność informacji i/lub praw własności intelektualnej w Serwisie i Aplikacji Mobilnej. Administrator nie weryfikuje zamieszczanych przez Użytkowników informacji i przedmiotów praw własności intelektualnej oraz nie odpowiada za ich autentyczność i legalność.
6.4 Administrator zobowiązuje się do informowania Użytkownika o roszczeniach osób trzecich dotyczących zamieszczanych przez Użytkownika informacji i przedmiotów praw własności intelektualnej. Użytkownik zobowiązuje się udzielić Administratorowi prawa do publikowania lub usuwania informacji i/lub praw własności intelektualnej zamieszczonych przez Użytkownika.
6.5 Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania dostępu do Serwisu do przesyłania, zamieszczania lub rozpowszechniania w jakikolwiek sposób informacji, które są nielegalne, groźne, zniesławiające, obraźliwe, naruszają prawa własności intelektualnej, szerzą nienawiść i/lub dyskryminację wobec kogokolwiek. zawiera zniewagi i roszczenia wobec innych Użytkowników, Administratora lub osób trzecich, których prawa określa Ustawa Ukrainy „O ochronie moralności publicznej”, Konstytucja Ukrainy i inne właściwe przepisy. Zabronione jest również rozpowszechnianie jakichkolwiek informacji erotycznych, seksualnych i/lub pornograficznych za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji Mobilnej. W przypadku poniesienia przez Administratora jakichkolwiek strat związanych z zamieszczeniem przez Użytkownika informacji o charakterze bezprawnym, Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu tych strat Administratorowi w pełnej wysokości.
6.6 Informacje i przedmioty praw własności intelektualnej zamieszczane przez Użytkownika nie mogą zawierać:
· Ograniczenie praw mniejszości;
· podszywania się pod inną osobę lub przedstawiciela organizacji i/lub społeczności bez wystarczających podstaw prawnych, w tym pracowników i/lub właścicieli Administratora, a także wprowadzające w błąd co do właściwości i cech jakichkolwiek podmiotów lub obiektów;
· Materiały, których Użytkownik nie ma prawa udostępniać lub rozpowszechniać, zgodnie z prawem lub umową;
· Materiały naruszające prawa do patentu, znaku towarowego, tajemnicy handlowej, praw autorskich i (lub) praw pokrewnych lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich;
· Reklamy, „spam”, „listy szczęścia”, zaproszenia do udziału w usługach finansowych lub narzucanie usług w inny sposób;
· Materiały zawierające kody komputerowe mające na celu naruszenie, zniszczenie lub ograniczenie funkcjonalności dowolnego sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego lub programów służących do nieuprawnionego dostępu lub obchodzenia technicznych środków ochrony praw autorskich i (lub) praw pokrewnych, a także numerów seryjnych do oprogramowania komercyjnego produkty, loginy, hasła i inne sposoby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do płatnych zasobów w Internecie.
6.7 Korzystając z dostępu do Serwisu Internetowego, Użytkownicy nie mogą przechowywać, zamieszczać, przekazywać ani w inny sposób rozpowszechniać jakichkolwiek informacji i/lub praw własności intelektualnej, jeżeli takie działania mogą naruszać prawa osób trzecich, w tym prawa do ochrony danych osobowych.
6.8 W przypadku odkrycia przez Użytkowników informacji i/lub przedmiotów praw własności intelektualnej, których wykorzystanie jest ograniczone lub praw należących do osób trzecich, Użytkownik zobowiązany jest do kontaktu z Administratorem i zgłoszenia naruszeń pod adresem internetowym informacji i / lub sprzeciwia się prawom własności intelektualnej, które zdaniem Użytkownika naruszają prawa osób trzecich i zgłaszają charakter takiego naruszenia.
6.9 Podczas korzystania z dostępu do Serwisu Internetowego Użytkownikom zabrania się wykonywania jakichkolwiek działań, które naruszają lub mogą być wynikiem naruszenia obowiązującego ustawodawstwa Ukrainy lub ustawodawstwa innego państwa, w którym Użytkownik się znajduje, a także odpowiedniego prawa międzynarodowego.
6.10 Z wszelkich materiałów otrzymanych przez Użytkownika korzystającego z dostępu do Serwisu Użytkownik korzysta na własne ryzyko. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia lub uszkodzenia, które mogą zostać wyrządzone komputerowi i/lub danym w wyniku pobrania i korzystania z tych materiałów.


7. PŁATNOŚĆ ZA USŁUGI, KODY PROMOCYJNE
7.1 Płatność za Usługi Partnerów OPTI dokonywana jest przez Użytkownika zgodnie z taryfami zamieszczonymi w Aplikacji Mobilnej oraz w Serwisie. W okresach zwiększonego popytu/podaży na Usługi (w zależności od dróg, warunków pogodowych, pory dnia itp.) może być stosowany współczynnik dynamiczny, tj. Użytkownikowi oferowany jest zalecany koszt Usług. Współczynnik dynamiczny jest automatycznie obliczany i edytowany w czasie rzeczywistym. Użytkownik ma prawo zgodzić się z zalecanym kosztem poprzez potwierdzenie Zamówienia lub odmówić poprzez obniżenie zalecanego kosztu Usług do standardu zgodnie z taryfami. W przypadku zmiany trasy lub dłuższego oczekiwania na pasażera koszt Usług przeliczany jest zgodnie z taryfami. Użytkownik zgadza się, że w przypadku płatności za Usługę kartą bankową, odpowiednia różnica w kosztach zostanie potrącona z jego karty bankowej.
7.2 Użytkownik płaci za Usługi bezpośrednio Partnerowi OPTI. Płatności gotówką Użytkownik dokonuje przelewem gotówki na rzecz Partnera OPTI, który świadczył Usługę.
7.3 Użytkownik może zapłacić za Usługi Partnera OPTI kartą bankową za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej lub Serwisu. Jednocześnie Użytkownik automatycznie przechodzi na stronę odpowiedniego systemu płatności i wprowadza swoje dane osobowe oraz dane karty bankowej bezpośrednio na stronie tego systemu płatności. Administrator nie przechowuje ani nie przekazuje danych kart bankowych Użytkowników.
7.4 Administrator zapewnia pomoc informacyjną w celu zapewnienia akceptacji płatności kartami bankowymi od Użytkowników i ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość ustalenia kosztu Usług płatnych na rzecz Partnera oraz przekazanie tej informacji Użytkownikom. Przyjmowanie i przekazywanie płatności przy użyciu kart bankowych realizowane jest przez odpowiednie systemy płatnicze, które są uprawnione do świadczenia odpowiednich usług.
7.5 Płatności za Usługi na rzecz Partnerów OPTI może dokonać również Użytkownik za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej za pomocą Google Pay, Apple Pay, pod warunkiem pobrania odpowiednich aplikacji mobilnych na jego urządzenie mobilne.
7.6 Oprócz płatności za Usługi OPTI Affiliates kartą bankową lub Google Pay, Apple Pay, Użytkownik ma możliwość pozostawienia OPTI Affiliates napiwku (środki przekraczające opłatę za Usługę) po zakończeniu świadczenia Usług, jeśli Użytkownik oceni Zamówienie Partner od 4 do 5 gwiazdek.
7.7 Administrator może udostępniać Użytkownikom kody promocyjne/bonusy, z których Użytkownicy mają możliwość skorzystania przy składaniu Zamówień, podczas działań promocyjnych i akcji mających na celu zwiększenie zainteresowania Użytkowników Serwisem oraz w celu pozyskania nowych Użytkowników; aby skorzystać z kodu promocyjnego Użytkownik musi wpisać go w polu „Wprowadź kod promocyjny” w Aplikacji Mobilnej.
Kody promocyjne / bonusy mogą być akumulowane / sumowane przez użytkownika w aplikacji w sekcji "Portfel" i wykorzystywane do Płatności za usługi partnerskie OPTI. Bonusy mogą być odpisywane, anulowane w dowolnym momencie i z dowolnego powodu przez Administratora. "
7.8 Użytkownik zgadza się, że kody promocyjne nie mogą być kopiowane, sprzedawane, przekazywane ani ujawniane; kody promocyjne mogą zostać unieważnione lub odwołane przez Administratora w dowolnym czasie i z dowolnego powodu; kodów promocyjnych można używać tylko zgodnie z określonymi warunkami określonymi dla takich kodów promocyjnych; kody promocyjne nie podlegają wymianie ani zwrotowi, w przypadku ich utraty kod promocyjny nie zostanie przywrócony; zastąpienie kodu promocyjnego pieniędzmi lub jakimkolwiek innym towarem jest niedozwolone; tylko jeden kod promocyjny może być użyty na podróż.


8. PRAWA I GWARANCJE ADMINISTRATORA
8.1 Administrator gwarantuje, że prawa własności intelektualnej do Serwisu internetowego, w szczególności w szczególności: Platformy Technologicznej, Serwisu, Aplikacji Mobilnej, wszelkich ich elementów, w tym kodu oprogramowania, innych danych elektronicznych w postaci cyfr, liter, symbole, obrazy i ich kombinacje, elementy projektu, tekst, grafika, ilustracje, informacje wideo oraz inne przedmioty praw własności intelektualnej należą do Administratora.
8.2 Administrator udziela Użytkownikowi niewyłącznego prawa własności intelektualnej do korzystania z Serwisu Internetowego (Platformy Technologicznej) oraz zawartych w nim przedmiotów praw własności intelektualnej, a mianowicie ich zwielokrotniania w całości lub części na własnym komputerze i/lub urządzenie mobilne w jednym egzemplarzu na każde urządzenie, występ publiczny i publiczny pokaz.
8.3 Zawarcie niniejszej Umowy nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek roszczeń lub pozwów osób trzecich dotyczących korzystania przez Użytkownika z dostępu do Serwisu, Administrator zobowiązuje się do załatwienia takich roszczeń lub roszczeń samodzielnie i na własny koszt.


9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA
9.1 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na życiu i zdrowiu, jakiekolwiek bezpośrednie i/lub pośrednie szkody, szkody materialne i/lub niematerialne, zobowiązania lub straty poniesione w wyniku korzystania lub niekorzystania z dostępu Użytkownika do Serwisu Internetowego, danych zamieszczonych w Serwisie i/lub Aplikacji Mobilnej, ze względu na brak możliwości dostępu do Serwisu Internetowego lub korzystania z takiego dostępu; z powodu nie świadczenia lub nienależytego świadczenia Usług na rzecz Użytkowników przez Partnerów OPTI; wszelkie działania lub zaniechania Partnerów OPTI; obecność lub brak jakichkolwiek uprawnień, zezwoleń, licencji, zgód Partnerów OPTI, obecność lub brak takich osób o szczególnym statusie prawnym itp.; nieuprawnione rozpowszechnianie, zmienianie lub niszczenie informacji o Użytkowniku w związku z korzystaniem z dostępu do Serwisu.
9.2 Serwis Internetowy, Serwis Internetowy, Aplikacja Mobilna są udostępniane Użytkownikom w stanie, w jakim się znajdują. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za zapewnienie, że Serwis Internetowy, Serwis Internetowy, Aplikacja Mobilna spełnia oczekiwania Użytkownika i/lub dostęp do Serwisu Internetowego jest zapewniony nieprzerwanie, rzetelnie, bez błędów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie zmian, czasowe lub całkowite zakończenie świadczenia Usługi Internetowej, Serwisu, Aplikacji Mobilnej lub jakiejkolwiek ich części i/lub dostępu do Serwisu Internetowego. Funkcjonowanie Serwisu Internetowego i dostęp do niego może zostać zakłócony przez siłę wyższą oraz inne czynniki, których zapobieżenie lub przezwyciężenie wykracza poza możliwości Administratora.
9.3 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sprawność i bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo informacji przekazywanych podczas dokonywania płatności przy użyciu kart bankowych Użytkownika, w tym za działania banku i międzynarodowych systemów płatniczych lub innych uczestników technicznego procesu rozliczeń. Wszelkie relacje w zakresie rozliczeń przy użyciu kart bankowych regulują bezwzględnie obowiązujące warunki Międzynarodowych Systemów Płatniczych Użytkownika oraz umowy Użytkownika z bankiem, który wydał kartę bankową Użytkownika.
9.4 Administrator jest zawsze gotowy do uwzględnienia życzeń i sugestii każdego Użytkownika Serwisu Internetowego, Serwisu, Aplikacji Mobilnej dotyczących jego pracy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1 Niniejsza Umowa podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem Ukrainy. Kwestie nieuregulowane niniejszą Umową będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.
10.2 Wszelkie ewentualne spory wynikające lub wynikające ze stosunków regulowanych niniejszą Umową będą rozstrzygane zgodnie z procedurą ustanowioną przez obowiązujące ustawodawstwo Ukrainy, w siedzibie Administratora. W całym tekście niniejszej Umowy, o ile nie zaznaczono inaczej, termin „ustawodawstwo” oznacza ustawodawstwo Ukrainy.
10.3 Ze względu na nieodpłatne korzystanie z dostępu do Serwisu, do relacji pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem nie mogą mieć zastosowania zasady ochrony konsumentów przewidziane przez ustawodawstwo Ukrainy.
10.4 Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być interpretowane jako ustanowienie pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem stosunku agencyjnego, pełnomocnictwa, stosunku partnerskiego, stosunku joint venture, stosunku pracy lub jakiegokolwiek innego stosunku nieprzewidzianego wyraźnie w niniejszej Umowie.
10.5 Jeżeli z jakiegoś powodu jedno lub więcej postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na ważność lub zastosowanie pozostałych postanowień niniejszej Umowy.
10.6 Bezczynność ze strony Administratora w przypadku naruszenia przez któregokolwiek Użytkownika Umowy nie pozbawia Administratora prawa do podjęcia odpowiednich działań w celu ochrony jego interesów w późniejszym terminie, ani nie przesądza o zrzeczeniu się praw Administratora w przypadku dalszego podobne lub podobne naruszenia.
10.7 Niniejsza Umowa została sporządzona w języku ukraińskim, ale jest udostępniana Użytkownikom w języku rosyjskim i angielskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między warunkami niniejszego dokumentu w języku ukraińskim a jego tłumaczeniami na język rosyjski i angielski, zgodnie z prawem dostępna będzie wyłącznie ukraińska wersja językowa dokumentu pod adresem: https://opti.global/.


11. SZCZEGÓŁY:
TAXI 579 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Jur. adres: ul. Kyrylivska 121A, biuro 501-503, Kijów, 04073
USREOU 42437192
Dyrektor Petro Fiodorowicz Kowtun.