Оферта водія-партнера

Публічна оферта про надання доступу до онлайн-сервісу

Цей документ є публічною офертою та публічним договором про надання інформаційних послуг (далі-Договір), є офіційною пропозицією Онлайн -сервісу "OPTI", а саме компанії - ТОВ «ТАКСІ 579», в особі директора Ковтуна Петра Федоровича, який діє на підставі Статуту,  іменується в подальшому – «СТОРОНА 1», керуючись ст. 633, 634 Цивільного кодексу України, з однієї сторони,
 і будь-яка фізична або юридична особа, що іменується в подальшому – «СТОРОНА 2», яка приймає (акцептує) цю Публічну оферту про надання доступу до онлайн сервісу (далі – Договір) з іншої сторони, разом іменовані – «СТОРОНИ», а кожен окремо – «СТОРОНА» уклали цей договір про наступне: 
ПРЕАМБУЛА
 1. Надана в цьому документі інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій особі укласти Договір про надання доступу до Онлайн-сервісу. Зазначений Договір є публічним відповідно до положень ст. 633 Цивільного кодексу України. Даний Договір також вважається договором приєднання у розумінні ч. 1 ст. 634 Цивільного кодексу України, умови якого встановлені та розміщені СТОРОНОЮ 1 на Веб-сайті та який може бути укладений лише шляхом повного та безумовного прийняття (приєднання) СТОРОНИ 2 до запропонованого Договору в цілому.
 2. Договір встановлює загальні умови і порядок, відповідно до яких СТОРОНА 2 отримує доступ до Онлайн-сервісу.
 3. СТОРОНА 2 вважається такою, що прийняла умови Договору в повному обсязі, без будь яких обмежень, застережень і винятків з моменту його акцептування. Внесення змін до цього Договору не має на увазі розірвання або відмови СТОРОНИ 2 від доступу до Онлайн-сервісу.
 4. Укладаючи Договір, СТОРОНА 2 підтверджує, що цілком і повністю ознайомлена і згодна з його умовами.
 5. Сторони розуміють, що доступ до Онлайн-сервісу здійснюється шляхом завантаження комп’ютерної програми (Мобільний Додаток) та користування нею, а також шляхом внесення відповідних даних та користування програмними функціями Веб-сайту. 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1. СТОРОНА 1 – суб’єкт господарювання (компанія) ТОВ «ТАКСІ 579», яка:
- має право на використання комерційного найменування (торгової марки) “OPTI”, та забезпечує функціонування Онлайн-сервісу «OPTI», доступ до якого надається через: Веб сайт, Мобільний додаток, шляхом дзвінку на телефонний номер 579;
 - надає СТОРОНІ 2 доступ до Онлайн-сервісу «ОРТІ» відповідно до цього Договору.
 1.2. СТОРОНА 2 – фізична або юридична особа, яка за допомогою Веб-сайту та Мобільного додатку отримує доступ до Онлайн-сервісу. СТОРОНА 2 несе всі ризики, пов’язані з отриманням доступу до Онлайн-сервісу та його використанням будь-якою третьою особою, яка не мала на те повноважень. 
1.3. Онлайн-сервіс «OPTI  Driver» (Онлайн-сервіс або Технологічна платформа) – технологічна платформа у вигляді взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, літер, символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відео-інформацію тощо), що призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення даних про Замовлення, які були розміщені на ній Користувачами, автоматичного розрахунку вартості Замовлення зважаючи на співвідношення пропозиції та попиту, погодних умов, маршруту і його завантаженості і т.д., та здійснює автоматичну побудову маршрутів та забезпечує обмін даними для комунікації з Користувачем, та надає Стороні 2 можливість на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні Замовлення, публікувати свої дані розташування, надавати оцінки Користувачам та взаємодіяти з ними, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу, як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу. Онлайн-сервіс є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції. 
1.4. Користувач та/або КЛІЄНТ – будь-яка дієздатна фізична особа, в т.ч. якій виповнилося 18 (вісімнадцять) років або юридична особа, яка здійснила Замовлення за допомогою дзвінка на телефоний номер 579, Мобільного Додатку «OPTI» або веб-сайту: https://opti.global/. 
1.5. Замовлення – замовлення Користувача на надання послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, зокрема замовлення двох Користувачів на надання послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом в одному напрямку (спільна поїздка), послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги доставки, структуроване за необхідними реквізитами. 
1.6. Веб-сайт – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою: https://opti.global/.    Вебсайт є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції. 
1.7. Мобільний Додаток – примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «OPTI Driver», який надається СТОРОНОЮ 1 CТОРОНІ 2 у тимчасове користування (протягом строку дії цього Договору) за функціональним призначенням кінцевим споживачем в якості інструмента для отримання доступу до Онлайн-сервісу. 
1.8. Публічна оферта – пропозиція СТОРОНИ 1, розміщена на Веб-сайті та адресована невизначеному колу фізичних або юридичних осіб укласти цей Договір, шляхом його Акцепту. 
1.9. Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття СТОРОНОЮ-2 умов Публічної оферти. Здійсненням Акцепту Публічної оферти СТОРОНА 2 підтверджує своє ознайомлення та повну, безумовну і остаточну згоду з усіма умовами Договору, а також своє волевиявлення стосовно приєднання до Договору. 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 2.1. За цим договором СТОРОНА 1 надає СТОРОНІ 2 за встановлену цим Договором плату доступ до Онлайн-сервісу, який надається через мережу Інтернет на Веб-сайті та/або за допомогою Мобільного додатку. 
При цьому СТОРОНА 2 засвідчує СТОРОНІ 1, що вона здійснює свою діяльність, як ПЕРЕВІЗНИК відповідно до статей 9, 35 та 39 Закону України «Про автомобільний транспорт», вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», пункту 86 Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, які затверджено Постановою КМУ від 18 лютого 1997 р. N 176 (надалі – Правила автопослуг)*. 
Сторона 1 відповідно до пункту 96 Правил автопослуг організовує надання  послуг  з  перевезення на таксі та/або легковим автомобілем на замовлення за  попереднім  замовленням  за допомогою  дистанційних  засобів, тобто надає  інформаційно-диспетчерські  послуги  на підставі  відповідних договорів з автомобільними   перевізниками,  автомобільними  самозайнятими перевізниками.
Сторона 1 як суб'єкт господарювання, який надає інформаційно-диспетчерські послуги, уточнює час, необхідний для здійснення перевезення, та час подачі транспортного засобу з урахуванням особливостей дорожньо-транспортної ситуації (погодні умови, період доби, можливі ускладнення під час виконання замовлення) - здійснює інформаційний та технологічний супровід.
СТОРОНА 1 не є  учасником господарських операцій з надання послуг з перевезення або іншої угоди, укладеної між Стороною 2 та його Клієнтом/Користувачем.

2.2. Доступ до Онлайн-сервісу надається СТОРОНІ 2 виключно для здійснення ним взаємодії зі СТОРОНОЮ 1 з метою обробки та виконання Замовлень та автоматичної побудови оптимальних маршрутів, як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу. При цьому СТОРОНІ 2 надається невиключне право інтелектуальної власності на використання Онлайн-сервісу (Технологічної платформи) та включених до нього об’єктів права інтелектуальної власності, а саме їх відтворення, повністю або частково, на власному комп’ютері та/або мобільному пристрої, в одному примірнику на кожному пристрої, публічне виконання та публічний показ. 
2.3. СТОРОНА 2 на свій розсуд вирішує питання, приймати чи не приймати Замовлення до виконання. В разі прийняття Замовлення, СТОРОНА 2 зобов’язується сплатити СТОРОНІ 1 передбачену цим Договором плату відповідно до п. 4.1 цього Договору. 
2.4. Повним і безумовним Акцептом дійсної Публічної оферти у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України є факт здійснення СТОРОНОЮ 2 платежу в рахунок плати за отримання доступу до Онлайн-сервісу. 
2.5. Момент Акцепту дійсної Публічної оферти, що визначений п. 2.4 Договору, вважається моментом укладання Договору. Договір, укладений за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі статтею 642 Цивільного кодексу України і є рівнозначним договору, підписаному сторонами. 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
3.1. Обов’язки СТОРОНИ 2:
виконувати всі прийняті Замовлення; 
проводити технічне обслуговування автомобіля; 
дотримуватися правил пасажирських перевезень, які визначені законодавством України; 
оформити всі необхідні дозвільні документи, які визначені законодавством України щодо надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями; 
не передавати ні право, ні можливість доступу до Онлайн-сервісу третім особам; 
своєчасно та в повному обсязі вносити плату за отримання доступу до Онлайнсервісу;
надавати СТОРОНІ 1 необхідну інформацію, пов’язану з виконанням умов цього Договору; 
у випадку відмови без поважних причин від виконання прийнятого Замовлення повідомити про це СТОРОНУ 1, в іншому випадку Договір може бути розірвано СТОРОНОЮ 1 в односторонньому порядку. 
- Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів під час виконання Замовлення, здійснюється СТОРОНОЮ 2 за власний рахунок, на СТОРОНУ 1 не покладається обов’язок сплачувати будь-які страхові платежі. Вибір страхової компанії та умови страхування визначаються на розсуд СТОРОНИ 2. 
3.1.1. Сторона 2 зобов’язана забезпечувати відсутність в пасажирських салонах сторонніх предметів: запасних коліс, запасних частин тощо, які можуть травмувати пасажира або забруднити одяг пасажира; здійснювати перевезення технічно справними у належному санітарному стані  транспортними засобами, які відповідають вимогам чинного законодавства України (в  т.ч.  автомобіль має  бути чистим в середині (салоні) та ззовні, без запаху тютюнового чи іншого диму).  Невідкладно та ефективно реагувати на скарги Користувачів/Клієнтів надіслані через Онлайн-сервіс, засобами електронної комунікації Стороні 1 та/або безпосередньо Стороні 2, якщо такі виникли, з метою поліпшення якості послуг, що надаються.
3.1.2 У разі дорожньо-транспортної пригоди, Сторона 2 зобов'язана вжити всіх необхідних і можливих заходів, що спрямовані на інформаційне та організаційне забезпечення КОРИСТУВАЧІВ/КЛІЄНТІВ щодо врегулювання питання взаємовідносин правоохоронних та/або  судових органів, Страховиків, пасажирів. 
3.1.3. СТОРОНА 2 бере на себе зобов’язання дотримуватися вимог частини другої статті 15 Закону України «Про культуру», згідно з якою забороняється на території України публічне виконання, публічний показ, публічна демонстрація, публічне сповіщення (доведення до загального відома, в тому числі через будь-які засоби зв’язку таким чином, що будь-яка особа може отримати до них доступ з будь-якого місця і в будь-який час за її власним вибором) фонограм, відеограм та музичних кліпів, які: містять зафіксоване виконання музичного недраматичного твору з текстом, здійснене співаком (співачкою), який є або був у будь-який період після 1991 року громадянином держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором (далі - держава-агресор), за винятком колишніх громадян держави-агресора, які є або на момент смерті були громадянами України і не мають (не мали на момент смерті) громадянства держави-агресора, та/або вироблені фізичною особою та/або юридичною особою, яка на момент їх оприлюднення була, відповідно, громадянином або зареєстрована в державі, яку в будь-який час визнано державою-агресором.
3.1.4. Сторона 2 засвідчує Стороні 1, що Сторона 2 не входить до санкційного списку або списку осіб, позбавлених права на експортну діяльність, який ведеться урядом України або ООН, Європейським Союзом, США чи аналогічною організацією та не  здійснює надання послуг особам і компаніям, які входять в санкційні списки Європейського союзу (зокрема, але не виключно, визначені Рішенням Ради ЄС № 2014/145/CFSP від 17 березня 2014 року, №2014/512/CFSP від 31.07.2014 року), США (Закон про протистояння противникам Америки за допомогою санкцій від 2 серпня 2017 року), Сполученого Королівства Великобританії, Канади. Сторона 2 зобов’язується повідомляти Сторону 1 про зміни у вказаному в підпункті 3.1.4 пункту 3.1. статусі.
3.2. Права СТОРОНИ 2:
  отримувати доступ до Онлайн-сервісу та використовувати його відповідно до умов цього Договору; 
  одержувати від СТОРОНИ 1 необхідні роз’яснення, пов’язані з виконанням своїх зобов’язань за цим Договором; 
  у разі виявлення СТОРОНОЮ 2 під час виконання послуги доставки предметів, перевезення яких заборонено чинним законодавством України, відмовитися від перевезення таких предметів.

 3.3. Обов’язки СТОРОНИ 1: 
  надавати СТОРОНІ 2 можливість доступу до Онлайн-сервісу з електронного пристрою (мобільний телефон, планшет, комп’ютер) СТОРОНИ 2 та можливість зареєструвати особистий кабінет на Веб-сайті; 
  вимагати дотримання СТОРОНОЮ 2 належного рівня обслуговування пасажирів. 
3.4. Права СТОРОНИ 1: 
 перевіряти додержання СТОРОНОЮ 2 умов цього Договору; 
 у разі невиконання або неналежного виконання СТОРОНОЮ 2 умов цього Договору вимагати усунення порушень; відмовити СТОРОНІ 2 в укладенні цього Договору або розірвати його в односторонньому порядку без попередження в разі недодержання чи порушення СТОРОНОЮ 2 Умов та/або Правил співробітництва, розміщених на Веб-сайті; 
 розірвати цей Договір в односторонньому порядку або тимчасово призупинити доступ до Онлайн-сервісу без попередження в разі вчинення СТОРОНОЮ 2 шахрайських та/або інших дій, що порушують законодавство України; 
- СТОРОНОЮ 1 можуть встановлюватися, окремим положенням, деталізовані правила роботи для СТОРОНИ 2, що розміщуються на Веб-сайті. 

4. РОЗМІР ПЛАТИ, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ та ПИТАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ
 4.1. Розмір плати СТОРОНИ 1 за надання доступу до Онлайн-сервісу складає комісію від вартості перевезення вказаного у Замовленні, узгоджену сторонами за допомогою Онлайн-сервісу.
4.2. Оплата доступу до Онлайн-сервісу здійснюється СТОРОНОЮ 2 через платіжні термінали або шляхом безготівкового розрахунку через Онлайн-сервіс, або банківський рахунок СТОРОНИ 1.
 4.3. Вказана плата може бути змінена СТОРОНОЮ 1 тимчасово або на постійній основі в залежності від регіону та в зв’язку з іншими чинниками на розсуд СТОРОНИ 1, шляхом повідомлення про це СТОРОНІ 2 у порядку, визначеному 5.3 цього Договору. 
4.4. В разі включення СТОРОНИ 1 до відповідного Реєстру операторів цифрових платформ та/або покладення на СТОРОНУ 1 обов’язків податкового агенту та/або при визначенні СТОРОНИ 2  як платника податків та/або платника податків, який застосовує спеціальний режим оподаткування доходів від здійснення окремих видів діяльності (перевезення пасажирів та/або вантажів),  СТОРОНИ погоджуються що СТОРОНА 1 може бути зобов’язана подавати до контролюючого органу відомості про суми доходів, що отримані СТОРОНОЮ 2 з використанням відповідної цифрової платформи, інших телекомунікаційних засобів. СТОРОНА 2 повідомлена про чинні та можливі такі податкові зміни, та зобов’язана повідомити СТОРОНУ 1 про застосування спеціального режиму оподаткування доходів та/або про свій інший податковий статус. 
Також СТОРОНА 2, в разі застосування спеціального режиму оподаткування доходів, повідомляє СТОРОНУ 1 про відкриття відповідного спеціального рахунку на який повинні здійснюватися розрахунки за цим Договором.
4.5.  СТОРОНА 2 повідомлена про ту обставину, що в разі здійснення  за цим  договором замовлення Користувачем/Клієнтом (фізичною особою/юридичною особою) та  надання послуг ПЕРЕВІЗНИКА через відповідні онлайн сервіси СТОРОНИ 1, розрахунки здійснюються або в готівковому порядку Користувачем/Клієнтом, або  за допомогою платіжної (банківської) картки, відповідно до спеціальної процедури з використанням  платіжних систем, організованих відповідними Операторами власними технічними засобами та\або із залученням технічних та інших можливостей третіх осіб (які спрямовані на переказ грошових коштів Користувача/Клієнта для оплати послуг СТОРОНИ 2, як ПЕРЕВІЗНИКА). 
4.6. При проведенні розрахунків Користувачем/Клієнтом з  СТОРОНОЮ 2 (як з ПЕРЕВІЗНИКОМ) через термінали внесення готівки, платіжними (банківськими) картками із застосуванням платіжних сервісів, інших платіжних інструментів, остаточні розрахунки здійснюються через мерчант-акаунт – тобто кошти здійснюють свій рух через спеціальний торговий рахунок, на який ПАРТНЕР СТОРОНИ 1 - ФОП/Юридична особа-продавець відповідних послуг, може приймати платежі з різних банківських карток/рахунків (інших платіжних інструментів). 
При цьому строки проведення розрахунків визначаються відповідно до технічних можливостей банку-еквайру, платіжних систем, мерчант-акаунтів та/або відповідно до встановлених платіжних днів погодженими з банками та/або платіжними системами, власниками мерчант-акаунтів (як правило один раз на тиждень).

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ 
5.1. Цей Договір укладається на невизначений термін та може бути розірваний будь-якою зі СТОРІН в односторонньому порядку з повідомленням про це іншої СТОРОНИ через Онлайн-сервіс.
 5.2. В разі, якщо протягом 1 (одного) року з моменту здійснення останньої оплати доступу до Онлайн-сервісу СТОРОНА 2 не здійснила більше жодної оплати, цей Договір вважається таким, що припинився. Вказане положення не позбавляє права СТОРОНИ 2 звернутися до СТОРОНИ 1 з метою укладення нового Договору у майбутньому. 
5.3. СТОРОНА 1 має право в односторонньому порядку змінювати або оновлювати умови даного Договору в будь-який час. Всі зміни в даному Договорі, нова редакція Договору вступають в силу з моменту їх опублікування на Веб-сайті. 
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, положень або умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України, якщо інше не передбачене цим Договором. 
6.2. У разі, якщо СТОРОНА 2 порушила свої зобов’язання щодо здійснення будь-яких платежів за Договором, СТОРОНА 1 має право вимагати від СТОРОНИ 2, а остання зобов’язується протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання від СТОРОНИ 1 відповідного повідомлення про сплату, сплатити на користь СТОРОНИ 1 пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від простроченої суми за кожний день прострочення.
 6.3. У разі, якщо СТОРОНА 2 порушує свої зобов’язання щодо здійснення платежів за Договором, СТОРОНА 1 має право без попередження припинити доступ СТОРОНИ 2 до Онлайн-Сервісу. 
6.4. Припинення доступу до Онлайн-сервісу СТОРОНОЮ 1 через причини, зазначені у п. 6.3 Договору, не звільняють СТОРОНУ 2 від виконання зобов’язань, що виникли до моменту такого принення доступу до Онлайн-сервісу, а також сплати пені на користь СТОРОНИ 1. 
6.5. У разі припинення доступу до Онлайн-сервісу відповідно до п. 6.3, 6.4 цього Договору, для поновлення надання такого доступу, СТОРОНА 2 повинна сплатити вартість доступу до Онлайн-сервісу та пеню СТОРОНІ 1 у повному обсязі. У разі небажання СТОРОНИ 2 поновити надання доступу до Онлайн-сервісу протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати припинення такого доступу, СТОРОНА 1 має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку. 
6.6. Якщо СТОРОНА 2 збільшує вартість перевезення вказаного у Замовленні, СТОРОНА 1 має право стягнути зі СТОРОНИ-2 штраф у розмірі, що перевищує вартість перевезення вказаного у Замовленні. 
6.7. Усі скарги та претензії, які виникають у будь – якому відношенні до послуг з перевезення, доставки приймаються та розглядаються за допомогою сервісної (інформаційної) підтримки СТОРОНИ 1. У випадку, якщо за результатами розгляду скарг та претензій Користувачів виявиться, що СТОРОНА 2 є винною щодо якості наданих послуг, у цьому випадку СТОРОНА 2 несе повну відповідальність за порушення якості послуг, що виникли з її вини.
6.8. Сторони погодили, що повну відповідальність за будь-яке порушення будь-яких законів та підзаконних нормативно-правових актів України, яке може виникнути внаслідок надання Послуг з перевезення, несе виключно СТОРОНА 2.

7. ФОРС-МАЖОР
 7.1. Жодна зі сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків, якщо таке невиконання або неналежне виконання викликано настанням обставин форс-мажору.
 7.2. До форс-мажору, зокрема, але не обмежуючись лише цим, належать: (1) пожежа, повінь, землетрус, вибух, шторм, зсув ґрунту, епідемія та інші природні явища та стихійні лиха; (2) також військові дії, страйки, збої у роботі платіжних систем, прийняття органом державної влади чи місцевого самоврядування рішення, яке зробило неможливим належне виконання цього Договору, тощо. 

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ 
8.1. Всі питання пов’язані зі збором, використанням, обробкою та захистом персональних даних СТОРОНИ 2 регулюються окремим Положенням про конфіденційність, що розміщується на Веб-сайті.
 9. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
 9.1. Цей Договір знаходиться у вільному доступі на Веб-сайті. Договір вступає в силу для СТОРОНИ 1 з моменту його публікації на Веб-сайті, для СТОРОНИ 2 – з моменту його Акцепту. 
9.2. Договір може бути укладений з будь-якою фізичною особою, яка досягла повноліття і володіє повною дієздатністю і правоздатністю. Договір може бути укладений з будьякою юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України, будь-якої іншої держави або міжнародними нормами. 9.3. Місцем укладення цього Договору визнається місцезнаходження СТОРОНИ 1. 
9.4. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України. 
9.5. Будь-які спори та розбіжності, які виникають із або у зв’язку із цим Договором або його укладанням, виконанням чи припиненням, вирішуються шляхом переговорів між СТОРОНАМИ. Якщо СТОРОНИ не можуть врегулювати спір шляхом переговорів протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів після того, як одна зі Сторін письмово повідомила іншу Сторону про виникнення такого спору чи розбіжності, тоді такий спір вирішується в судовому порядку за встановленою законодавством України підвідомчістю та підсудністю. 9.6. Цей Договір не встановлює жодних інших правовідносин (у тому числі трудових відносин) між СТОРОНОЮ 1 та СТОРОНОЮ 2 та/або з будь-якими третіми особами, ніж встановлено цим Договором. 
9.7. Якщо будь-яке положення чи умова цього Договору будуть визнані недійсними чи не забезпеченими позовною давністю, усі інші положення та умови залишаються дійсними та забезпеченими позовною давністю. Усі такі недійсні або не забезпечені позовною давністю положення повинні бути змінені таким чином, щоб бути дійсними, забезпеченими позовною давністю та відображати наміри сторін. 
9.8. База даних, що формується у результаті надання послуг СТОРОНОЮ 1, є виключною власністю СТОРОНИ 1, і СТОРОНА 2 не має щодо неї жодних прав чи повноважень, у т.ч. щодо реєстрації бази даних відповідно до чинного законодавства України. 
9.9. Дійсний Договір складений українською мовою, однак надається для ознайомлення російською та англійською мовами. У разі розбіжності оригінальної версії Договору українською мовою і версії Договору на іншій мові в даному випадку застосовуються положення оригінальної версії даного Договору – українською мовою. 
                                                      10. РЕКВІЗИТИ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАКСІ 579»
Юр. адреса: вул. Кирилівська 121А ,офіс 501-503, м. Київ, 04073
ЄДРПОУ 42437192 
Єлектронна адреса: [email protected]
т. 0800508579 
Директор     Петро Федорович Ковтун.

*Для    надання   послуг   таксі   автомобільні   перевізники, автомобільні  самозайняті  перевізники  повинні мати зареєстровані відповідно   до   законодавства   та   обладнані   відповідно до встановлених   технічних   вимог  транспортні  засоби,  відповідну ліцензію, в т.ч. реєстратори розрахункових операцій тощо. Цей Договір підписує СТОРОНА 2 як ПЕРЕВІЗНИК, що здійснює систематичне надання послуг з перевезення пасажирів/вантажів.